Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Joverec Oy (Y-tunnus: 2079377-3)

Isonkylänkuja 6

05720 Hyvinkää

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Ilona Vähäsöyrinki

Puhelin: +358 442920929 

Sähköposti: ilona@nettipianokoulu.fi

 

REKISTERIN NIMI

Joverec Oy:n sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri koskien nettipianokoulu.fi– ja joverec.com– verkkosivustoja 

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus liittyä asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteriin liittyminen tapahtuu tilaamalla tuotteita Joverec Oy:n verkkokaupasta, osallistumalla Nettipianokoulu Ilon kursseille, tai tilaamalla testitunnukset Nettipianokoulu Ilon kurssialustalle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaaseen, asiakassuhteen ylläpito, sekä markkinointiviestintä.

 

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot joverec.com– ja nettipianokoulu.fi– sivustojen verkkokaupan kassa- ja rekisteröintisivuilla, sekä nettipianokoulu.fi– sivustolla tilattaessa uutiskirjettä tai testitunnuksia Nettipianokoulu Ilon kurssialustalle.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös arvontojen tai palautteiden muodossa, joihin osallistuessaan asiakas hyväksyy tietojen hyödyntämisen markkinoinnissa.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tiedot tilatuista tuotteista, sekä laskutustiedot.

 Uutiskirjerekisteriin tallennettavia tietoja ovat pelkästään henkilön sähköpostiosoite.

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO 

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Joverec Oy:n ulkopuolisille tahoille tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Joverec Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

TIETOJEN MUOKKAAMINEN JA POISTAMINEN

Tietoja voidaan muokata tai ne voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen muokkaamisesta tai poistamisesta tulee toimittaa osoitteeseen ilona@nettipianokoulu.fi. 

 

REKISTERIN SUOJAUS

Sekä Nettipianokoulu Ilon, että Joverec Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriä ylläpidetään sähköisenä tietokantana tämän valtuuttaman teknisen ylläpitäjän toimesta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

 Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.